Differential Diagnosis of Vasovagal Syncope: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.