Produzione di H2 da EtOH per l'alimentazione di celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC)