Usage of hydroxytyrosol for antymycoplasmal activity.