Thermodynamical model of an elasto-viscoelasto-porous smart material architecture