Seismic response analysis of Monte Po hill (Catania)