Grzegorz W. Kolodko. Post-Communist Transition: The Thorny Road (University of Rochester Press, 2000).