Iron-powder neutron transmission spectra with a pixelated Bragg edge detector