Necrotizing enteritis due to hypersensitivity reaction (similar to Arthus phenomenon)