Als intersticis del desenvolupament (post)metropolità: Les noves realitats territorials