3-[2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl]1,3-oxazolidin-2-one