Valutazioni qualitative di kefir da latte d'asina.